Wet en Regelgeving

SpouwVast is een nieuw product op de markt, dat door Eekels-Exploitatie B.V.  is ontwikkeld na een ‘out-of-the-box’ idee. Het fixeren van een anker middels open spouwventilatievoegen is zó vernieuwend dat  er octrooi op verleend is. Het is echter ook zó vernieuwend dat de bestaande regelgeving in de EU en in Nederland er niet op is ingespeeld. Hieronder wordt geschetst hoe het Spouwvast herbruikbaar muuranker zich verhoudt tot bestaande regels in het algemeen en rond het werken op hoogte in het bijzonder:

Wettelijke eisen

Allereerst is SpouwVast aangeboden aan:
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Zij hebben bepaald dat SpouwVast (citaat) “niet valt onder specifieke EU-regelgeving die CE-markering of andere certificering vereisen.”. RVO gaf wel aan welke algemene richtlijnen altijd gelden. Dat zijn:

  • Richtlijn 2001/95/EG.: stelt dat producten veilig moeten zijn.  Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Warenbesluit algemene productveiligheid.
  • Richtlijn 2009/104/EG.: stelt dat werkgevers hun personeel van veilige arbeidsmiddelen moet voorzien.

Ten aanzien van het 1e topic (de warenwet) kan gesteld worden dat het product SpouwVast volledig voldoet aan de uitgangspunten en procesvereisten die daarin verwoord zijn:  Het product is veilig, de handleiding is gedetailleerd. Er worden regelmatig steekproeven genomen vanuit de productie waarbij  treksterkte proeven worden uitgevoerd. Tevens wordt een klachtenprocedure incl. register gehanteerd en worden onze distributeurs indien noodzakelijk, rond mogelijke problemen geïnformeerd.

Het 2e topic is in zoverre relevant dat een werkgever het product kan voorschrijven/adviseren en daarmee specifiek kan voldoen aan enkele in deze richtlijn opgenomen artikelen rond het werken met ladders, rolsteigers en het werken op hoogte in het algemeen.

Werken op hoogte

Ten aanzien van het werken op hoogte publiceert Volandis de zogenaamde A-bladen. Dat zijn normeringen c.q. best practices met als onderwerp ladders en trappen, rolsteigers of stalen steigers.

De Richtlijn steigers is een specifiek document met alle eisen t.a.v. het bouwen en verankeren van stalen steigers. In deze richtlijn is nog geen plaats ingeruimd voor SpouwVast (omdat deze methode van verankering tot voor kort niet bestond) , maar daar wordt aan gewerkt.

De richtlijnen rond rolsteigers stellen weinig eisen t.a.v. zekering tegen zijdelings wegglijden e.d.  Het uitzetten van schoren wordt doorgaans als enige middel aangewend. In richtlijn 2009/104/EG wordt daarentegen wel aandacht besteed aan het zekeren van een rolsteiger, echter zonder aan te geven hoe.

De richtlijnen rond ladders eisen slechts in een enkel geval dat de ladder gezekerd wordt, maar hoe dat dan moet gebeuren is niet gespecificeerd.

SpouwVast maakt het, daar waar spouwventilatievoegen aanwezig zijn, mogelijk om snel een ladder, steiger of rolsteiger te fixeren.

Volandis stelt daarnaast dat het boren, staand  op een ladder, zeer slecht is voor de gezondheid. Dat komt mede door de trillingen en door het fijnstof dat ontstaat. Doordat de SpouwVast zonder boren werkt is het niet alleen snel, maar ook ergonomisch. SpouwVast is dan ook aangemeld om in 2019 opgenomen te worden in de Volandis catalogus voor Arbovriendelijke hulpmiddelen.

Samenvatting

Bovenstaande toont dat en waarom er geen specifiek keurmerk aan het SpouwVast herbruikbaar muuranker is gekoppeld. Het past  niet binnen bestaande regelgeving.
Is het dan toch een veilig product? Jazeker!

  • SpouwVast fixeert achter 2 metselstenen (i.p.v. fixatie middels boren in 1 steen, of erger in alleen in de voeg)
  • SpouwVast kan worden gebruikt waar eerst niets van fixering werd gebruikt,
  • SpouwVast kan worden gebruikt als alternatief voor de huidige ongezonde methode van fixering (geen boren, geen fijnstof).
  • De in de handleiding beschreven maximale belastingswaarden vallen ruim binnen de krachten die de SpouwVast technisch aan kan.

Terug naar boven.
Naar webshop.
Naar contact.

Interessant om te delen ..