Algemene-, Leverings- & Privacy v.w.

ALGEMENE -, LEVERINGS – & PRIVACYVOORWAARDEN
EEKELS-EXPLOITATIE B.V.

Paragraaf 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene (leverings)voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, diensten of werkzaamheden, verricht door Eekels-Exploitatie B.V., hierna te noemen Eekels-Exploitatie B.V.
 2. De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Eekels-Exploitatie B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Als de door de opdrachtgever gebruikte uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige (leverings)voorwaarden samentreffen, zullen de laatste prevaleren, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

Paragraaf 2 DEFINITIES

 1. Eekels-Exploitatie B.V.: de groep ondernemingen die het wettelijk is toegestaan deze handelsnaam te gebruiken en dit ook daadwerkelijk doet. Deze naam kan afwijken van de statutaire naamgeving.
 2. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven.

Paragraaf 3 OFFERTES

 1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Eekels-Exploitatie B.V. gedaan, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen.
 2. Transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip, waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt.

Paragraaf 4 MATEN, GEWICHTEN, AFBEELDINGEN, PRIJZEN

 1. Vermelding van prijzen, maten, gewichten en technische gegevens, evenals de daarbij weergegeven afbeeldingen en tekeningen in al onze publicatievormen en bijlagen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.
 2. Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, valutakoersen, invoerrechten, vrachten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien in een of meerdere genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen aan te passen.Door ons opgegeven prijzen zijn excl. verpakkinskosten, tenzij anders vermeld op de opdrachtbevestiging.
 3. Eekels-Exploitatie B.V. kan op geen enkele wijze worden verplicht (mee) te betalen voor commerciële uitingen in winkels, op websites en/of in kranten of dergelijke, tenzij nadrukkelijk door Eekels-Exploitatie B.V. vermeld in de opdrachtbevestiging.

Paragraaf 5 LEVERING EN RISICO

 1. Bij franco levering, reizen de goederen voor rekening en risico van Eekels-Exploitatie B.V.,  in alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Bij levering franco werk behoeft Eekels-Exploitatie B.V. de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de opdrachtgever verplicht is de goederen daar in ontvangst te nemen. Eekels-Exploitatie B.V. en opdrachtgever dragen zorg voor de lossing.
 3. De kosten van levering in door de opdrachtgever gewenste verpakking, anders dan de standaard, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Paragraaf 6 LEVERTIJD

 1. De levertijd is afhankelijk van meerdere factoren, wordt per opdrachtbevestiging bepaald en gaat in na het tekenen van de opdrachtbevestiging. Indien een aanbetaling is overeengekomen gaat de levertijd in na ontvangst van de aanbetaling.
  Een bedongen levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de uitvoering van de verrichting noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Eekels-Exploitatie B.V.. Eekels-Exploitatie B.V. is gerechtigd deelleveringen te doen. Elke levering, deellevering of levering op afroep wordt door partijen beschouwd en afgewikkeld als een afzonderlijke transactie. De opgave van de leveringstijd geschiedt bij benadering. Eekels-Exploitatie B.V. verplicht zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, welke zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding verplicht Eekels-Exploitatie B.V. niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de opdrachtgever het recht de order te annuleren.
 2. In geval levering op afroep is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te roepen. Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen is Eekels-Exploitatie B.V. gerechtigd de niet afgeroepen zaken zondermeer aan opdrachtgever te leveren.

Paragraaf 7 HOEVEELHEID

 1. Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij opdrachtgever zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan Eekels-Exploitatie B.V. meldt.
 2. Ook al meldt de opdrachtgever tijdig aan Eekels-Exploitatie B.V., dat hem minder is geleverd dan op een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document is weergegeven, dan geeft hem dat niet het recht tot opschorting van betaling voor hetgeen hem wel geleverd is.

Paragraaf 8 HOEDANIGHEID EN KEURING

 1. Indien en voor zover betreffende de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
 2. Indien en voor zover betreffende de hoedanigheid is overeengekomen, dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsneehoedanigheid der goederen.
 3. Indien en voor zover betreffende de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van opdrachtgever, of diens bouwdirectie, kan de opdrachtgever slechts daaraan aanspraken ontlenen, die verder gaan dan hetgeen in de navolgende leden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken voortvloeien uit opdrachtgevers gebondenheid aan bestek bepalingen waarvan de opdrachtgever de inhoud schriftelijk en tijdig aan de Eekels-Exploitatie B.V. heeft medegedeeld, zodat  Eekels-Exploitatie B.V. daarmede bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
 4. Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen – zoals in kwaliteit, afmeting  of stukstal per handelseenheid – kan de opdrachtgever slechts aanspraken ten opzichte van Eekels-Exploitatie B.V. ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits de opdrachtgever het bestaan van zulke bezwaren meldt binnen vijf werkdagen na ontvangst der goederen.
 5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet opdrachtgevers rechten volgens de wet ingeval van gebreken, die bij keuring zoals die in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is dan wel – indien en voor zover het bepaalde in lid 3 van toepassing is – zoals die in het bestek is omschreven, niet konden worden ontdekt. Het in vorige zin bepaalde is slechts van toepassing indien de opdrachtgever zijn bezwaren deswege aan Eekels-Exploitatie B.V. meldt binnen een redelijk korte termijn nadat de opdrachtgever die gebreken heeft ontdekt danwel bij behoorlijke oplettendheid had kunnen ontdekken.
 6. Indien de opdrachtgever volgens vorenstaande bepalingen aanspraken kan doen gelden wegens gebreken in goederen, welke nog niet zijn verwerkt, is Eekels-Exploitatie B.V. gehouden op verlangen van de opdrachtgever die goederen op kosten van Eekels-Exploitatie B.V. terstond af te voeren.
 7. Indien de opdrachtgever volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft dat hem niet het recht de betaling op te schorten voor goederen ten aanzien waarvan die aanspraak niet bestaat.
 8. De door ons aangeboden producten zijn in beginsel bestemd voor gebruik op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de opdrachtgever.
 9. Eekels-Exploitatie B.V. garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de opdrachtgever het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting van Eekels-Exploitatie B.V. strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

Paragraaf 9 RECLAME, GARANTIE EN RETOURNERING

 1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen als op factuurbedragen, dienen binnen vijf dagen na ontvangst van de daarop betrekking hebbende goederenfactuur, schriftelijk ter kennis van Eekels-Exploitatie B.V. te zijn gebracht onder nauwkeurige opgaven van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
 2. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Opdrachtgever is verplicht ons in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken op te nemen. Onze garantie strekt nimmer verder dan de garantie waarop opdrachtgever wettelijk recht heeft. Daarnaast beloopt een compensatie onder de garantievoorwaarden in geen geval meer dan het factuurbedrag.
 3. Eekels-Exploitatie B.V. is tot geen enkele garantie, hoe ook genaamd gehouden indien en zolang de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, of indien de gewraakte gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en/of onjuist gebruik van geleverde goed.
 4. Eekels-Exploitatie B.V. is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd en met name ook niet tot het vergoeden van directe of indirecte schade, waaronder onder meer begrepen schade van derden, winstderving, bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle vorderingen van derden voortkomende uit gebreken der zaken.
 5. Retourname van materialen door Eekels-Exploitatie B.V. kan uitsluitend nadat er contact is geweest met een van de verkoopmedewerkers van Eekels-Exploitatie B.V., in ongeopende verpakking en met overlegging van de originele aankoopfactuur.
 6. Goederen kunnen worden teruggenomen door Eekels-Exploitatie B.V., met creditering van (een deel) van de verzonden factuur, mits de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en gesloten originele verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment. Goederen worden retourgenomen tot 30 dagen na leverdatum. Speciaal voor de opdrachtgever bestelde goederen en/of verpakkingen kunnen niet retour genomen worden.
 7. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.
 8. De bedenktijd gaat in op het moment dat de klant het product ontvangt en duurt 14 dagen.

Paragraaf 10 BETALING

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van korting zodanig dat Eekels-Exploitatie B.V. binnen de overeengekomen betalingstermijn de beschikking heeft over het gefactureerde bedrag.
 2. De standaard uiterste betalingstermijn is binnen 30 dagen te beginnen bij de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bij bestellingen met een factuurbedrag van € 10.000,- of meer dient opdrachtgever binnen 14 dagen na ondertekening van de opdrachtbevestiging een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag te voldoen. Deze 14 dagen is de maximale bedenktijd waarbinnen de desbetreffende order door opdrachtgever kostenloos kan worden geannuleerd. Het restant van de betaling dient uiterlijk 1 maand na levering te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 4. Ingeval van te late betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Ingeval van te late betaling is Eekels-Exploitatie B.V. gerechtigd de aflevering van andere goederen op te schorten casu quo iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel gedeelten daarvan zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.
 6. Indien Eekels-Exploitatie B.V. voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat opdrachtgever in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is Eekels-Exploitatie B.V. gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. Eekels-Exploitatie B.V. behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

Paragraaf 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling verschuldigd ter zake van overeenkomst aan Eekels-Exploitatie B.V. heeft verricht, blijven de goederen eigendom van Eekels-Exploitatie B.V.. De opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is verplicht deze zaken als kenbaar eigendom van ons op te slaan. Zonder medewerking van Eekels-Exploitatie B.V. is de opdrachtgever, zolang geen volledige betaling van de koopsom en eventueel daarbij komende kosten heeft plaatsgehad, niet bevoegd de goederen aan derden af te geven, in eigendom over te dragen, te verpanden of te belenen. Ingeval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst, in het bijzonder de betalingsverplichting niet nakomt, is Eekels-Exploitatie B.V. na ingebrekestelling gerechtigd de goederen, terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden is, onverminderd het recht van Eekels-Exploitatie B.V. tot het vorderen van vergoeding van kosten, schade, gederfde winst en rente.

Paragraaf 12 OVERMACHT

 1. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van Eekels-Exploitatie B.V., waardoor de normale uitvoering  van de overeenkomst wordt verhinderd.
 2. Ingeval van overmacht zal de opdrachtgever aan Eekels-Exploitatie B.V. nog gedurende drie maanden na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen. Indien de overmachttoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze drie maanden niet mogelijk is, hebben  partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. De ene partij dient in dit geval de andere partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen; partijen zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Paragraaf 13 ANNULERING

 1. Indien de opdrachtgever de opdracht en/of overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Eekels-Exploitatie B.V. alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van Eekels-Exploitatie B.V. op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.
 2. Annulering kan tot 14 dagen na aankoop of na het tekenen van de opdrachtbevestiging

Paragraaf 14 GARANTIEBEPALINGEN

 1. De garantie is alleen van toepassing indien product is gebruikt conform de gebruiksaanwijzing en
 2. De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, of indien er ingrepen aan zijn verricht.
 3. Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.
 4. Garantie geldt alleen voor gebruik in Nederland, na overleg van aankoopbewijs

 Paragraaf 15 PRIVACY (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het correct afleveren,  factureren en de nazorg van de gedane bestelling(en) en zullen nimmer aan derden worden doorgegeven, tenzij de wet dit vereist. Hiertoe hanteren wij het wettelijk vereiste register volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Paragraaf 16 BEVOEGDE RECHTER

 1. Geschillen welke onverhoopt mochten ontstaan tussen opdrachtgever en Eekels-Exploitatie B.V., zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van Eekels-Exploitatie B.V. dan wel de bevoegde rechter van de plaats waar de opdrachtgever domicilie heeft. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk.

Vastgesteld op 20 december 2016,
Laatst bijgewerkt 12-02-2020

Eekels-Exploitatie B.V.
Windmolen 41
3642 DA Mijdrecht
Tel.: 0297-769061
info@eekels-exploitatie.nl
KvK: 68104464
BTW: 857303557B01

Algemene en leveringsvoorwaarden downloaden, klik hier onder:
ALGEMENE (leverings) VOORWAARDEN

Klik na het printen links boven in het scherm op ← om terug te keren op deze website.

Interessant om te delen ..